هدف نظارت بالینی

سلام نظارت بالینی فرایندی نظام مندوبااطلاع وهماهنگی قبلی بامعلم وشامل چندین مرحله مجزاولی مرتبط است وهدف نهایی ان کمک به معلم باحفظ شآن ومقام وشخصیت اوست .بنابراین نظارت های سرزده وباروش غافلگیری وانتقادوایرادگیری ارتباطی به نظارت بالینی ندارد.

تصویر مرتبط