نظارت همتا

فرآیندي است مبتنی بر مدرسه که در آن معلمان با همکاران خود در یک فرآیند تعاملی دو جانبه براي در اختیار قرار دادن بازخورد توصیفی و بحث در باره تدریس مشاهده شده به منظور تقویت رشد حرفه اي و توسعه سازمانی کار می کنند.  

نظارت همتا